Rettigheter i sykehus

Barn og foresatte har spesielle rettigheter når barnet er innlagt på sykehus. Disse rettighetene er nedfelt i Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon. Ved innleggelse skal foreldre og barn/ungdom få utdelt denne forskriften

Samvær med foreldre

Barn har rett til å ha minst en av foreldrene hos seg under innleggelsen. Ved alvorlig eller livstruende sykdom skal begge foreldre kunne få være hos barnet.

Personalet skal avklare med foreldrene hvilke oppgaver foreldrene skal utføre mens de er hos barnet. Foreldre og barn skal få fortløpende informasjon om sykdommen.

Det er en stor belastning å ha et alvorlig sykt barn. Derfor skal foreldre som er hos barnet under institusjonsoppholdet få avlastning etter behov. De skal ha tilgang på et oppholdsrom hvor de kan være alene, hvile osv. Helseinstitusjonen skal også tilby foreldrene kontakt med sosionom, psykolog og/ eller annet støttepersonell mens barnet er innlagt.

Overnatting

En av foreldrene som er hos barnet, skal få tilbud om overnatting i institusjonen. Ofte vil det være aktuelt at foreldre og barn sover i samme rom. Når foreldre er med barnet i institusjon, skal minst en av foreldrene få gratis mat i institusjonen. Ved alvorlig/ livstruende sykdom gjelder dette begge foreldrene.

Reiseutgifter

Ved innleggelse og utskriving dekkes reiser for ledsager av folketrygden. Institusjonen dekker reiseutgifter etter folketrygdens satser når institusjonen av medisinske grunner innkaller foreldre for å være hos barnet, for informasjon om sykdomsutvikling eller for nødvendig opplæring i forbindelse med barnets sykdom og videre behandling og pleie.

Når barnet har foreldre hos seg under opphold i helseinstitusjon, skal institusjonen etter 14 dagers liggetid dekke en reise (tur/retur) i uken for én av foreldrene dersom denne har behov for å reise hjem. Dekningen beregnes etter folketrygdens satser.

Aktivisering/undervisning

Barn kan motta besøk utenom vanlig besøkstid. Personalet skal ta hensyn til at barna trenger besøk og legge opp rutinene deretter. Samtidig skal de ivareta barnets behov for avlasting og hvile.

Barn skal aktiviseres og stimuleres så langt deres helsetilstand tillater det. Førskolebarn som har behov for spesialpedagogisk hjelp skal få det. Barn i skolepliktig alder har rett til under- visning både i grunnskolen og videregående opplæring.

Oppfølging på hjemstedet

Sykehuset har ansvar for at det blir etablert kontakt med det kommunale hjelpeapparatet når det er behov for oppfølging etter utskriving. Dette skal gjøres i samråd med foreldrene. Aktuelle samarbeidende instanser er: helsesøster, fastlege, skole, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) o.l.

Enlarge image icon