Skole og barnehage

Barn med ervervet hjerneskade har ofte behov for spesialpedagogiske tiltak i barnehage og skole. Det finnes derfor ulike samabeidspartnere og rettigheter som vil være viktige i utformingen av barns tiltak og tilrettelegging.

PPTs rolle og funksjon

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i forhold til spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne som opplever å ha en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon.

PPT kan være sammensatt av psykologer, spesialpedagoger, sosionomer, barnevernpedagoger, logopeder, audiopedagoger og synspedagoger.

PPT skal være tilgjengelig for barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov i kommunen

Henvisning til PPT trenger ikke å foregå gjennom skole eller voksenopplæringssenter. Foresatte kan på eget initiativ henvise til PPT. Elever/lærlinger kan ved fylte 15 år på eget initiativ henvise seg selv til PPT uten samtykke fra foresatte.

Helsestasjon, sykehus, habiliteringstjeneste og barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk og lignende kan henvise direkte til PPT, etter samtykke fra foresatte.

Hva gjør PPT?

 • Utredning: Gjennom samtale/intervju, observasjon og testing fremskaffer PPT et mest mulig fullstendig bilde av den enkeltes forutsetninger og behov
 • Sakkyndig vurdering: PPT foretar en sakkyndig vurdering som basert på kartlegging anbefaler tilrettelegging av opplæringssituasjonen med utgangspunkt i den enkeltes forutsetning. PPT gir også sakkyndig tilråding i forhold til utsatt/fremskutt skolestart, spesialundervisning, fritak for opplæring og vurdering i norsk sidemål, inntak på særskilt grunnlag til den videregående skolen og fritak fra kravet om bestått allmenne fag.
 • Oppfølging: PPT kan gi oppfølging i form av råd/veiledning til foreldre, ansatte i barnehager og lærere i skolen og voksenopplæringssentra. PPT kan gi støttesamtaler til den enkelte elev og vurdere eventuell viderehenvisning.

Statped ved Øverby kompetansesenter – en mulig samarbeidspartner

Øverby kompetansesenter hører under det statlige pedagogiske støttesystemet som gjerne omtales som Statped, og har et landsdekkende ansvar for barn, unge og voksne med ervervet hjerneskade.

Alle som søker et tilbud gjennom Øverby kompetansesenter må ha rett til opplæring. Alle har rett til å ta en uformell kontakt.

Øverby kompetansesenter tilbyr: uformell rådgivning på telefon og e-post, tverrfaglig utredning, kurs og samarbeid om utviklingsarbeid, rådgivning og veiledning, helhetlig behandlingslinje.

Statped ved Øverby kompetansesenter kan bistå med tjenester av ulikt innhold og omfang, i hovedsak følgende:

 • tjeneste begrenset til en konsultasjon i samarbeid med lokale fagfolk for å ”rydde i saken” og fordele ansvar og oppgaver
 • konsultasjon, veiledning – drøftningspartner
 • Utredning som foretas lokalt. Kompetansesenteret har ansvaret for utredningen og samarbeider med lokale fagfolk
 • utredning som vekselvis foretas lokalt og inne ved senteret
 • oppfølging lokalt etter utredningen bl.a. deltakelse i tverrfaglige/tverretatlige drøftinger, veiledning og kurs

Uformell rådgivning

Øverby kompetansesenter har et tilbud om uformell rådgivning, som ikke krever søknad og som har en begrensning på tre timer. Henvendelsene kan skje gjennom telefon, e-post eller avtalt besøk ved senteret. Alle våre brukere og samarbeidspartnere kan benytte tjenesten.

Foresatte og bruker kan få informasjon om:

 • Øverby kompetansesenters mandat, rolle og arbeidsoppgaver
 • faglige problemstillinger innenfor det tema foresatt og bruker er opptatt av – uten å stille diagnose eller å gi tilslutning til en bestemt forståelse
 • faglige og forvaltningsmessige ansvarsforhold og veiledning angående saksgang som kan være relevant (jfr. Forvaltningsloven)
 • lovverk, rettigheter og klage-/ankemuligheter
 • “veien videre” og aktuelle hjelpeinstanser
 • Tjenester fra senteret er gratis.

Rettigheter for barn og unge i skolen

Plikt og rett

Opplæringsloven understreker at alle barn har grunnskoleopplæring. Loven understreker også at alle barn har krav på undervisning i samsvar med evner og forutsetninger.

Spesialundervisning og Individuell Opplæringsplan (IOP)

For barn og unge som ut fra en sakkyndig vurdering trenger særlig hjelp, skal det gis spesialundervisning i og utenfor skolen. Hvordan denne undervisningen skal gis og hvilke ressurser som eventuelt trengs må være basert på en sakkyndig vurdering med utgangspunkt i elevens ressurser og behov. Sakkyndig i denne sammenheng er PPT, skole og medisinsk ekspertise.

IOP må utarbeides på tverrfaglig grunnlag. Det må tas hensyn til elevens totalbehov, faglig, psykososialt og medisinsk. Den sakkyndige vurderingen skal drøftes med foreldrene og eventuelt eleven.

Fysisk tilrettelegging

For noen elever kan det være nødvendig med fast klasserom sentralt plassert i forhold til eventuelle spesialrom og toalett. Dette også spesielt i forhold til hjelpemidler. Noen barn kan også trenge et ”hvilerom” eller hjelp og tilrettelegging i forhold til å finne frem til de ulike klasserommene.

Hjelpemidler

Hvis eleven trenger hjelpemidler kan PPT og skole være behjelpelig med å søke/skaffe dette. Noen hjelpemidler er personlige og må søkes av NAV Hjelpemiddelsentral. Søknaden må uansett begrunnes av PPT eller annen sakkyndig instans i kommunen eller fylket.

Transport til skole

Elever som på grunn av funksjonshemming eller skade har behov for skoleskyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom hjemmet og opplæringsstedet.

Om de som har plass i skolefritidsordningen, har de også rett på skyss fra og til denne. Retten omfatter ikke skyss i skoleferiene.

Enlarge image icon